Trahedya

Estrangherong pangahas
Kanyang pinitas
Ang magandang bulaklak

Tampalasa’y nagalak
Kanyang tinahak
Ang makipot na landas

Nalaglag na talulot
Dama ang kirot
Nalanta at natuyot

Hinatid ng amihan
Sawing nilalang
Sa loob ng simbahan

Natitirang hininga’y
Kanyang inalay
Sa birheng nakatunghay

Ang tunog ng batingaw
Aalingawngaw
Tuwing hapong mapanglaw

Latest posts by Dee Geyrozaga

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Dee Geyrozaga

Born to Frank Geyrozaga (from Hawaii) and Alicia Labrador (from Zamboanga).
Took up BSN in Sacred Heart College in Lucena City on 1983 where she met her husband, Henry Nadong.