Talino Lang Ni Pilato

Hindi pa nga naampat
ang mga unang panaghóy
luhang di dapat pumaták
mulí na namáng dumaloy.

Pag-asa’y mulíng nanangis
sa kinapatirang pangkat
anák mahál na kay tamís
pangarap, naglahong ganáp.

Hindi nga ba kalokohan,
pumasá magíng bihasâ
subukin ang katapatan
sa tulong ng mga pasâ!

Di ba kabalintunaan
kapatiran ay kasanggâ
mag aral ng katarungan
patí na maging masamâ!

Anóng silbi ng talino;
magalíng nga anóng saysay,
kung tulad lang ni Pilato
mahusay, maghugas kamáy!

Latest posts by Franco Coralde Sangreo

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Franco Coralde Sangreo

May natatanging asawa at tatlong anak; Full Blooded Albayano at sa Baybay, Tiwi, Albay nagbinatilyo. Ngayon ay nagtatrabaho sa isang imprenta bilang Graphic Artist(ahin) at Prepress Supervisor.

Sa dyip ako mas madalas na sumulat at libangan kong bihisan ng tula ang mga larawang kuha.

Speak Your Mind