Tapat

Kaibigang matalik
basahin mang pabalik
tapat, ka pa bang titik?

Kaibigang Tapat

O kay sarap mayakap

ng kaibigang tapat

kesa pasasalamat

ng isang mapagpanggap.