Palò at Palå

Palò
ang dadapò
kung hindi matuto,
tumalimà kung nais ay
palà.