Ang Bakuran ng Pulitika

Napansin kong tigang
ang bakanteng lupa
sa aming bakuran
kaya sinimulan kong
abonohan.

Binungkal:
dinakot kung isa-isa
at sinilid sa sako
ang nalantad na basura;
tansan ng serbesa,
lumang dayaper,
lumang baterya,
gulanit na tela,
sangkaterbang bubog,
nagkalat na plastik
at maraming pang ibang bagay
na kahit muling ibaon,
hindi magbabago
ang anyo
ni ang kulay.

Habang hinihimay
ang bulok sa hindi
upang ihanda
sa pagdating ng trak,
naisip kong sana
ganito rin kadali
linisin at patabain
ang bakuran…

…ng pulitika.