Babalikan

Di baleng mahirapan
sa lugar ng dayuhan
basta may babalikan