Kung Walang Kaibigan

Ano ang tao sa Manlililok,
hindi ba walang hugis na putik?
Ano ang dangal kahit maabot,
kundi naglalahong panaginip?

Saang sulok nitong walang hanggan
magsusulit ang kadakilaan,
kung kaluluwa ay huhusgahan
sa hukumang kataas-taasan?

Ang nais kaya’y magawang bilhin;
anupa’t pati mundo maangkin
ng ginto at batong mamahalin,
kung haharap na sa takipsilim?

Sasapat ba ang galing ng dunong,
kung ligaw pag aso’y umalulong?
Nasaan ang pag-asang inasam;
kung doon sa lambak ng kawalan,

tatawid ng walang Kaibigan?

Latest posts by Franco Coralde Sangreo

Share and enjoy...

If you enjoyed and liked this post, LIKE it on your Facebook. Consider also leaving a comment below to share your thoughts with others.
avatar About Franco Coralde Sangreo

May natatanging asawa at tatlong anak; Full Blooded Albayano at sa Baybay, Tiwi, Albay nagbinatilyo. Ngayon ay nagtatrabaho sa isang imprenta bilang Graphic Artist(ahin) at Prepress Supervisor.

Sa dyip ako mas madalas na sumulat at libangan kong bihisan ng tula ang mga larawang kuha.

Speak Your Mind