tag-hosanna sa waling

sinaliw ang umaga

lagas na kuntil

halimuyak ng narra

saksi ang wayang

ilaw sa umaani
hinog na buwan
niyayapos ng gabi

 

may galak ang hibik

aguyod ng palaspas
tunog sa dalit
sumanib na kalangkap

DWANE

D W A N E

D eaf ears
W ill not
A bate and
N ullify the
E choes of my heart

and so . . . . .

D on’t you
W ant me to
A ccompany you in a
N ice, cozy place so I may
E xpress my sincerest and purest intentions?

D avid’s Tea (at Cal.) is
W here I
A ctually pick to
N estle in
E very instance that I like to unwind

I hope you like this idea.
Magtiwala ka sana.

March 18, 2015

bunga ng gabi

inani ang makopa

hinog sa lihi

nahalop na dalaga

indak na kay-inam

ginatan ang bayabas

salo sa parang

tango ng magkayakap

alindog ng hinhin

nahubad ang talulot

sulyap sa lilim

butil na isinukob

bihasa ang ulayaw

sumibol na dalaga

tugon ng halay

muwang sa kamasutra

nakasiping ang buntis

sumibol na palihim

kahoy ng talik

dalit sa panganorin

balasang na dracena

nagsaplawta ang kulam

awit ng india

sumaknib sa luntian

may kaloob ang samo

ibinukal ng gulod

linaw sa bato

himno na umaagos

samba ang nukal

talulot sa dambana

lilok ng pugay

bughaw na kampanilya

may nukaw ang watawat

malaon na tinambal

hilom sa alab

bulaklak ng kantutay

may ambag ang eneng

nagbakod ng masetas

hakot na papel

inorden sa bulaklak